w naszej ofercie: 14753 imprezy, 17897 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Wielkanoc W Londynie 2019 - 4 dni samolotem z Gda��ska, Wycieczka samolotowa do Londynu, Londyn  samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

WIELKANOC W LONDYNIE 2019

4 dni samolotem z Gda��ska, Wycieczka samolotowa do Londynu, Londyn samolotem

Wyżywienie: śniadanie (BB)
PROMOCJA
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Ocena oferty:
Kod oferty:
124709548
oferta w pdf
Londyn to miasto dynamiczne i t��tni��ce ��yciem. To w��a��nie w tym mie��cie znajdziemy dos��ownie wszystko! Mn��stwo ��wiatowej klasy muze��w i galerii, s��ynnych teatr��w, ekskluzywnych sklep��w, monumentalnych pomnik��w, fascynuj��cych ko��cio����w, wspania��ych park��w, eleganckich restauracji , ekskluzywnych butik��w , niezliczonej ilo��ci zabytk��w, a tak��e oryginalno���� mieszka��c��w. Zapraszamy wi��c w niezapomnian�� podr���� wielkanocn�� do kolorowej stolicy Zjednoczonego Kr��lestwa, w kt��rej nikt si�� nie nudzi!
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Londynu - stolicy Wielkiej Brytanii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny na korzystanie z lokalnych atrakcji w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie niesamowitej atmosfery miasta, jego najwa��niejszych miejsc i najs��ynniejszych atrakcji, takich jak
- Trafalgar Square z kolumn�� Nelsona i czterema lwami, b��d��ce tradycyjnym miejscem spotka�� politycznych i sylwestrowych
- Galeria Narodowa, w kt��rej znajduje si�� kilka dzie�� Vincenta van Gogha i du��a kolekcja brytyjskich impresjonist��w
- Leicaster Square stanowi��ce centrum rozrywki, a tak��e serce londy��skiego ��wiata filmu, gdzie odby��y si�� premiery takich ��wiatowych hit��w jak Harry Potter, James Bond, Avatar czy Alicja w Krainie Czar��w
- China Town ��� dzielnica Chi��ska, kt��ra szczeg��lnie pi��knie wygl��da podczas chi��skiego Nowego Roku, z szeregiem chi��skich restauracji, piekarni i sklep��w z pami��tkami
- Piccadilly Circus ��� najbardziej znany londy��ski plac i skrzy��owanie, z fontann�� i figurk�� Anterosa oraz gigantycznymi reklamami ��wietlnymi, na ��cianie jednego z budynk��w
- Organizator Street ��� jedna z g����wnych ulic handlowych, kt��ra zosta��a tak nazwa na cze���� Ksi��cia Organizatora
- British Muzeum ��� jedno z najwi��kszych na ��wiecie muze��w historii staro��ytnej
- Oxford Street ��� s��ynna ulica handlowa Londynu skupiaj��ca ponad 300 sklep��w
- Tower of London ��� ��redniowieczna twierdza, z kt��r�� zwi��zana jest popularna legenda g��osz��ca, ��e dop��ki na wie��ach Tower b��d�� ��y��y kruki, tak d��ugo trwa�� b��dzie imperium brytyjskie, zwiedzanie Kr��lewskiego Skarbca z klejnotami koronnymi, Bia��ej Wie��y ze zbrojowni�� oraz Tower Bridge - s��ynnego zwodzonego mostu b��d��cego jednym z symboli Londynu
- Buckingham Palace ��� oficjalna londy��ska rezydencja brytyjskich monarch��w, jedna z pere�� p����nego baroku i najwi��kszy na ��wiecie pa��ac kr��lewski
- Dzielnica Westminster ��� gdzie zobaczymy z zewn��trz m.in. Downing Street ��� rezydencj�� i biuro premiera Wielkiej Brytanii oraz siedzib�� Rz��du Jej Kr��lewskiej Mo��ci, Parlament - miejsce posiedze�� Izby Lord��w i Izby Gmin, Big Ben ��� najs��ynniejsz�� wie���� zegarow��, kt��ra w 2012 roku zosta��a oficjalnie nazwana Elizabeth Tower dla uhonorowania 60-letniego panowania kr��lowej El��biety oraz Opactwo Westminister ��� ��wi��tyni�� anglika��sk��, w kt��rej odbywa si�� koronacja kr��l��w i poch��wek w��adc��w jak i wybitnych poet��w, pisarzy, malarzy, muzyk��w, aktor��w
- Muzea Wiktoria��skie (do wyboru), nale����ce do ���wielkiej tr��jki��� londy��skich muze��w - Muzeum Victorii i Alberta gromadz��ce eksponaty zwi��zane ze sztuk�� i rzemios��em artystycznym, najstarsze eksponaty pochodz�� sprzed 5000 lat, Muzeum Techniki z modelami samochod��w, samolot��w czy wystaw�� po��wi��con�� l��dowaniu cz��owieka na Ksi����ycu, Muzeum Historii Naturalnej miejsce, daj��ce niepowtarzaln�� okazj��, aby w porywaj��cy spos��b zapozna�� si�� z ��yciem i funkcjonowaniem organizm��w zamieszkuj��cych Ziemi��. Ka��dy z pewno��ci�� b��dzie zachwycony poruszaj��cymi si�� dinozaurami, czy te�� modelami zwierz��t, zachowuj��cymi ich oryginalne rozmiary (gigantyczny p��etwal b����kitny, ��yrafa, itd.)
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania angielskich potraw, takich jak Fish and chips, s��ynny pudding, tradycyjne Apple Pie, czy Trifle oraz posmakowania s��ynnych angielskich piw, gin��w, cydru lub perry (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Londyn proponuje tak��e wiele innych ciekawych atrakcji, z kt��rych mo��na skorzysta�� fakultatywnie w zale��no��ci od czasu wolnego:

- Maundy Thursday - Obchody Wielkiego Czwartku - w przesz��o��ci monarcha obmywa�� nogi pewnej grupie ubogich, na��laduj��c w ten spos��b Jezusa, kr��lowa bierze udzia�� w ceremonii Royal Maundy, w trakcie kt��rej zas��u��eni m����czy��ni i kobiety (po jednym na ka��dy rok ��ycia monarchini) otrzymuj�� czerwone i bia��e portfeliki ze specjalnie na t�� okazj�� wybijanymi monetami w nagrod�� za s��u��b�� spo��ecze��stwu
- Wielkanocna Parada ��� w czasie ��wi��t Wielkanocnych w dzielnicy Battersea w Londynie odbywa si�� taneczna parada ''morris dance'', czyli folklorystyczne ta��ce, kt��rych korzenie si��gaj�� ��redniowiecza
- Kew Gardens ��� kr��lewskie ogrody botaniczne, gdzie znajduj�� si�� najwi��ksza kolekcja ��ywych ro��lin na ��wiecie (ok. 17 GBP/os.)
- Londy��skie Zoo ��� b��d��ce najstarszym ogrodem zoologicznym na ��wiecie, bogactwo i r����norodno���� gatunk��w zwierz��t zachwyc�� ka��dego (ok. 30 GBP/os.)
- Madame Tussauds ��� muzeum figur woskowych, prezentuj��ce naturalnej wielko��ci figury znanych ludzi, m.in. gwiazd sportu, muzyki czy filmu (ok. 35 GBP/os.)
- Katedra ��wi��tego Paw��a ��� jeden z najbardziej znanych ko��cio����w anglika��skich w Wielkiej Brytanii z popularnymi galeriami - Stone Gallery, z kt��rej rozpo��ciera si�� rozleg��y widok na zakole Tamizy oraz Galeri�� Szept��w znan�� ze ��wietnej akustyki, umo��liwiaj��cej porozumiewanie si�� szeptem z odleg��o��ci 30 m (ok. 18 GBP/os.)
- London Eye ��� najwi��ksze na ��wiecie ko��o obserwacyjne, z kt��rego rozpo��ciera si�� niesamowity widok na zapieraj��c�� dech w piersiach panoram�� miasta (ok. 25 GBP/os.)
- Wembley Stadium, gdzie odbywaj�� si�� mecze rugby i futbolu ameryka��skiego, wy��cigi oraz imprezy muzyczne (ok. 22 GBP/os.)
- Opactwo Westminster (wewn��trz) - jedna z najwa��niejszych i najbardziej znanych ��wi��ty�� anglika��skich w Wielkiej Brytanii, gdzie opr��cz pi��knej gotyckiej architektury, mo��na zobaczy�� r��wnie�� antyczne dzie��a, malowid��a i tekstylia (ok. 22 GBP/os.)
- Harry Potter Tour, gdzie wejdziemy w ��wiat magii i czarodziejstwa, na w��asne oczy zobaczymy zestawy, kostiumy i rekwizyty u��ywane we wszystkich filmach o Harrym Potterze (wymagana wcze��niejsza rezerwacja, ok. 30 GBP/os)
- Muzeum Sherlocka Holmesa ��� z jego s��awn�� czapk��, lup�� z kt��r�� nigdy si�� nie rozstawa�� i wieloma innymi rzeczami osobistymi, jak np. listami do jego przyjaciela Watsona (ok. 15 GBP/os.)
- Rejs po Tamizie to zupe��nie inny spos��b na podziwianie atrakcji Londynu po����czony z przeja��d��k�� charakterystycznym czerwonym pi��trowym autobusem (ok. 28 GBP/os.)
- Muzeum Dzieci��stwa i Zabawek - b��d��ce laureatem London Tourist Board z 2004 w kategorii ���ulubione miejsce dla dzieci���, to punkt, kt��ry sprawi wielk�� frajd�� ka��demu, niezale��nie od wieku (wst��p bezp��atny)
- London Dungeon (Londy��skie lochy) - miejsce interaktywnych pokaz��w historii kryminalnych, z wykorzystaniem aktor��w i efekt��w specjalnych, gdzie mo��na pozna�� mi��dzy innymi, s��ynn�� histori�� Kuby Rozpruwacza. ( ok. 25 GBP/ os.)
Wieczorami proponujemy s��ynne londy��skie rozrywki, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta:
- Brick Lane Music Hall - to znakomite miejsce oferuj��ce rozrywk��, show z dobrym jedzeniem ( ok. 35 GBP/os.)
- Hard Rock Caffe - wizyta w londy��skiej restauracji, gdzie pierwsza z nich zosta��a za��o��ona w by��ym sklepie samochod��w marki Rolls - Royce (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Restauracja Sketch ��� oryginalna alternatywa wobec londy��skich klub��w, gdzie kosztuj��c nietypowych drink��w i rozmawiaj��c przy okr��g��ym barze, mo��na bawi�� si�� ws��uchuj��c si�� w d��wi��ki muzyki elektronicznej (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Happiness Forgets ��� pionier ��wiata londy��skich bar��w z tradycyjnymi drinkami, idealne po����czenie wy��mienitych drink��w i niepowtarzalnej atmosfery (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Radio Rooftop Bar - kolacja w ekskluzywnej restauracji usytuowanej na dachu budynku zwanego Marconi House serwuj��ca przek��ski, drinki i napoje. Komfortowe sofy oraz wspania��a obs��uga, nastrojowa muzyka, wykwintne menu oraz zapieraj��cy dech w piersi widok przyci��gaj�� zar��wno gwiazdy show-biznesu jak i turyst��w (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Teatr - wyj��cie na s��ynny musical np. ���Mama Mia���, ���We will Rock You���, ���Chicago���, ���Dirty Dancing���, ���Flashdance��� lub inne (od 45 GBP/os.)
- Mecz pi��ki no��nej - prawdziwa gratka dla fan��w ligi angielskiej (od 35 GBP/os.)
Dzie�� 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* po��o��one w pobli��u ��rodk��w komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odleg��o��ci kilku przystank��w od najwi��kszych atrakcji Londynu. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania kontynentalne
Hotele 3* np. St Giles Feltham***, Ibis Styles Heathrow***
Zakwaterowanie opcjonalne:
Hotele 4* i 5* dla os��b, kt��re wyj��tkowo ceni�� sobie komfort i wysoki standard noclegu. Po��o��one, blisko komunikacji miejskiej/podmiejskiej i z dobrym dojazdem do centrum miasta. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone, dobrze wyposa��one i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania w formie bufetu
Dop��ata hotele 4* + 650 z��/os.
Dop��ata hotele 5* + 1.250 z��/os.
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Londynie.
- Transfery z/na lotnisko s�� realizowane busem/autokarem lub komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk�� w zale��no��ci od wielko��ci grupy, natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Londynu w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

18.04-21.04.2019

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2390 PLN 2190 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 1990 PLN 1790 PLN 300 PLN 100 PLN 1870 PLN 1670 PLN Sprawdź
Pok��j jednoosobowy 2390 PLN 2190 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 1990 PLN 1790 PLN 300 PLN 100 PLN 1870 PLN 1670 PLN Sprawdź
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Promocje ograniczone ilością miejsc.

Zniżki i dopłaty

ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 266 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 266 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Transport

18.04-21.04.2019

Samolot

Miejscowość Godzina odjazdu Cena
Gda��sk 06:35:00 Dopłata 0 PLN

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 ��niadania
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 140 ��� 150 GBP/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, op��at�� za podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.