w naszej ofercie: 10761 imprez, 4152 terminy!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Wielkanoc W Londynie 2019 - 4 dni samolotem z Szczecina, Wycieczka samolotowa do Londynu, Londyn samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

WIELKANOC W LONDYNIE 2019

4 dni samolotem z Szczecina, Wycieczka samolotowa do Londynu, Londyn samolotem

Wyżywienie: śniadanie (BB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
124714610
oferta w pdf
Londyn to miasto dynamiczne i t��tni��ce ��yciem. To w��a��nie w tym mie��cie znajdziemy dos��ownie wszystko! Mn��stwo ��wiatowej klasy muze��w i galerii, s��ynnych teatr��w, ekskluzywnych sklep��w, monumentalnych pomnik��w, fascynuj��cych ko��cio����w, wspania��ych park��w, eleganckich restauracji, ekskluzywnych butik��w, niezliczonej ilo��ci zabytk��w, a tak��e oryginalno���� mieszka��c��w. Zapraszamy wi��c w niezapomnian�� podr���� wielkanocn�� do kolorowej stolicy Zjednoczonego Kr��lestwa, w kt��rej nikt si�� nie nudzi!
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Londynu - stolicy Wielkiej Brytanii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny na korzystanie z lokalnych atrakcji w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie niesamowitej atmosfery miasta, jego najwa��niejszych miejsc i najs��ynniejszych atrakcji, takich jak
- Trafalgar Square z kolumn�� Nelsona i czterema lwami, b��d��ce tradycyjnym miejscem spotka�� politycznych i sylwestrowych
- Galeria Narodowa, w kt��rej znajduje si�� kilka dzie�� Vincenta van Gogha i du��a kolekcja brytyjskich impresjonist��w
- Leicaster Square stanowi��ce centrum rozrywki, a tak��e serce londy��skiego ��wiata filmu, gdzie odby��y si�� premiery takich ��wiatowych hit��w jak Harry Potter, James Bond, Avatar czy Alicja w Krainie Czar��w
- China Town ��� dzielnica Chi��ska, kt��ra szczeg��lnie pi��knie wygl��da podczas chi��skiego Nowego Roku, z szeregiem chi��skich restauracji, piekarni i sklep��w z pami��tkami
- Piccadilly Circus ��� najbardziej znany londy��ski plac i skrzy��owanie, z fontann�� i figurk�� Anterosa oraz gigantycznymi reklamami ��wietlnymi, na ��cianie jednego z budynk��w
- Organizator Street ��� jedna z g����wnych ulic handlowych, kt��ra zosta��a tak nazwa na cze���� Ksi��cia Organizatora
- British Muzeum ��� jedno z najwi��kszych na ��wiecie muze��w historii staro��ytnej
- Oxford Street ��� s��ynna ulica handlowa Londynu skupiaj��ca ponad 300 sklep��w
- Tower of London ��� ��redniowieczna twierdza, z kt��r�� zwi��zana jest popularna legenda g��osz��ca, ��e dop��ki na wie��ach Tower b��d�� ��y��y kruki, tak d��ugo trwa�� b��dzie imperium brytyjskie, zwiedzanie Kr��lewskiego Skarbca z klejnotami koronnymi, Bia��ej Wie��y ze zbrojowni�� oraz Tower Bridge - s��ynnego zwodzonego mostu b��d��cego jednym z symboli Londynu
- Buckingham Palace ��� oficjalna londy��ska rezydencja brytyjskich monarch��w, jedna z pere�� p����nego baroku i najwi��kszy na ��wiecie pa��ac kr��lewski
- Dzielnica Westminster ��� gdzie zobaczymy z zewn��trz m.in. Downing Street ��� rezydencj�� i biuro premiera Wielkiej Brytanii oraz siedzib�� Rz��du Jej Kr��lewskiej Mo��ci, Parlament - miejsce posiedze�� Izby Lord��w i Izby Gmin, Big Ben ��� najs��ynniejsz�� wie���� zegarow��, kt��ra w 2012 roku zosta��a oficjalnie nazwana Elizabeth Tower dla uhonorowania 60-letniego panowania kr��lowej El��biety oraz Opactwo Westminister ��� ��wi��tyni�� anglika��sk��, w kt��rej odbywa si�� koronacja kr��l��w i poch��wek w��adc��w jak i wybitnych poet��w, pisarzy, malarzy, muzyk��w, aktor��w
- Muzea Wiktoria��skie (do wyboru), nale����ce do ���wielkiej tr��jki��� londy��skich muze��w - Muzeum Victorii i Alberta gromadz��ce eksponaty zwi��zane ze sztuk�� i rzemios��em artystycznym, najstarsze eksponaty pochodz�� sprzed 5000 lat, Muzeum Techniki z modelami samochod��w, samolot��w czy wystaw�� po��wi��con�� l��dowaniu cz��owieka na Ksi����ycu, Muzeum Historii Naturalnej miejsce, daj��ce niepowtarzaln�� okazj��, aby w porywaj��cy spos��b zapozna�� si�� z ��yciem i funkcjonowaniem organizm��w zamieszkuj��cych Ziemi��. Ka��dy z pewno��ci�� b��dzie zachwycony poruszaj��cymi si�� dinozaurami, czy te�� modelami zwierz��t, zachowuj��cymi ich oryginalne rozmiary (gigantyczny p��etwal b����kitny, ��yrafa, itd.)
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania angielskich potraw, takich jak Fish and chips, s��ynny pudding, tradycyjne Apple Pie, czy Trifle oraz posmakowania s��ynnych angielskich piw, gin��w, cydru lub perry (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Londyn proponuje tak��e wiele innych ciekawych atrakcji, z kt��rych mo��na skorzysta�� fakultatywnie w zale��no��ci od czasu wolnego:

- Kew Gardens ��� kr��lewskie ogrody botaniczne, gdzie znajduje si�� najwi��ksza kolekcja ��ywych ro��lin na ��wiecie (ok. 17 GBP/os.)
- Londy��skie Zoo ��� b��d��ce najstarszym ogrodem zoologicznym na ��wiecie, bogactwo i r����norodno���� gatunk��w zwierz��t zachwyc�� ka��dego (ok. 30 GBP/os.)
- Madame Tussauds ��� muzeum figur woskowych, prezentuj��ce naturalnej wielko��ci figury znanych ludzi, m.in. gwiazd sportu, muzyki czy filmu (ok. 35 GBP/os.)
- Katedra ��wi��tego Paw��a ��� jeden z najbardziej znanych ko��cio����w anglika��skich w Wielkiej Brytanii z popularnymi galeriami - Stone Gallery, z kt��rej rozpo��ciera si�� rozleg��y widok na zakole Tamizy oraz Galeri�� Szept��w znan�� ze ��wietnej akustyki, umo��liwiaj��cej porozumiewanie si�� szeptem z odleg��o��ci 30 m (ok. 18 GBP/os.)
- London Eye ��� najwi��ksze na ��wiecie ko��o obserwacyjne, z kt��rego rozpo��ciera si�� niesamowity widok na zapieraj��c�� dech w piersiach panoram�� miasta (ok. 25 GBP/os.)
- Wembley Stadium, gdzie odbywaj�� si�� mecze rugby i futbolu ameryka��skiego, wy��cigi oraz imprezy muzyczne (ok. 22 GBP/os.)
- Opactwo Westminster (wewn��trz) - jedna z najwa��niejszych i najbardziej znanych ��wi��ty�� anglika��skich w Wielkiej Brytanii, gdzie opr��cz pi��knej gotyckiej architektury, mo��na zobaczy�� r��wnie�� antyczne dzie��a, malowid��a i tekstylia (ok. 22 GBP/os.)
- Harry Potter Tour, gdzie wejdziemy w ��wiat magii i czarodziejstwa, na w��asne oczy zobaczymy zestawy, kostiumy i rekwizyty u��ywane we wszystkich filmach o Harrym Potterze (wymagana wcze��niejsza rezerwacja, ok. 30 GBP/os)
- Muzeum Sherlocka Holmesa ��� z jego s��awn�� czapk��, lup�� z kt��r�� nigdy si�� nie rozstawa�� i wieloma innymi rzeczami osobistymi, jak np. listami do jego przyjaciela Watsona (ok. 15 GBP/os.)
- Rejs po Tamizie to zupe��nie inny spos��b na podziwianie atrakcji Londynu po����czony z przeja��d��k�� charakterystycznym czerwonym pi��trowym autobusem (ok. 28 GBP/os.)
- Muzeum Dzieci��stwa i Zabawek - b��d��ce laureatem London Tourist Board z 2004 w kategorii ���ulubione miejsce dla dzieci���, to punkt, kt��ry sprawi wielk�� frajd�� ka��demu, niezale��nie od wieku (wst��p bezp��atny)
- London Dungeon (Londy��skie lochy) - miejsce interaktywnych pokaz��w historii kryminalnych, z wykorzystaniem aktor��w i efekt��w specjalnych, gdzie mo��na pozna�� mi��dzy innymi, s��ynn�� histori�� Kuby Rozpruwacza. ( ok. 25 GBP/ os.)
Wieczorami proponujemy s��ynne londy��skie rozrywki, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta:
- Brick Lane Music Hall - to znakomite miejsce oferuj��ce rozrywk��, show z dobrym jedzeniem ( ok. 35 GBP/os.)
- Hard Rock Caffe - wizyta w londy��skiej restauracji, gdzie pierwsza z nich zosta��a za��o��ona w by��ym sklepie samochod��w marki Rolls - Royce (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Restauracja Sketch ��� oryginalna alternatywa wobec londy��skich klub��w, gdzie kosztuj��c nietypowych drink��w i rozmawiaj��c przy okr��g��ym barze, mo��na bawi�� si�� ws��uchuj��c si�� w d��wi��ki muzyki elektronicznej (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Happiness Forgets ��� pionier ��wiata londy��skich bar��w z tradycyjnymi drinkami, idealne po����czenie wy��mienitych drink��w i niepowtarzalnej atmosfery (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Radio Rooftop Bar - kolacja w ekskluzywnej restauracji usytuowanej na dachu budynku zwanego Marconi House serwuj��ca przek��ski, drinki i napoje. Komfortowe sofy oraz wspania��a obs��uga, nastrojowa muzyka, wykwintne menu oraz zapieraj��cy dech w piersi widok przyci��gaj�� zar��wno gwiazdy show-biznesu jak i turyst��w (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Teatr - wyj��cie na s��ynny musical np. ���Mama Mia���, ���We will Rock You���, ���Chicago���, ���Dirty Dancing���, ���Flashdance��� lub inne (od 45 GBP/os.)
- Mecz pi��ki no��nej - prawdziwa gratka dla fan��w ligi angielskiej (od 35 GBP/os.)
Dzie�� 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* po��o��one w pobli��u ��rodk��w komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odleg��o��ci kilku przystank��w od najwi��kszych atrakcji Londynu. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania kontynentalne
Hotele 3* np. St Giles Feltham***, Ibis Styles Heathrow***
Zakwaterowanie opcjonalne:
Hotele 4* i 5* dla os��b, kt��re wyj��tkowo ceni�� sobie komfort i wysoki standard noclegu. Po��o��one, blisko komunikacji miejskiej/podmiejskiej i z dobrym dojazdem do centrum miasta. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone, dobrze wyposa��one i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie: ��niadania w formie bufetu
Dop��ata hotele 4* + 650 z��/os.
Dop��ata hotele 5* + 1.250 z��/os.
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem biura nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Londynie.
- Transfery z/na lotnisko s�� realizowane busem/autokarem lub komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk�� w zale��no��ci od wielko��ci grupy, natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Londynu w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

09.04-12.04.2020

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2150 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 1750 PLN 300 PLN 1630 PLN Sprawdź

Zniżki i dopłaty

ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 140 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 200 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Transport

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 ��niadania
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 100 ��� 130 GBP/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, op��at�� za podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:
  • Wczasy Zimowe

  • Wczasy Letnie

  • Obozowicz.pl

  • Wycieczki Egzotyczne

  • Nowa Huta Travel

  • Bilety Promowe

  • Wycieczki po Ojcowie

  • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.