w naszej ofercie: 14126 imprez, 3705 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Wielkanoc W Pary��u 2019 - 4 dni samolotem z Warszawy, Wycieczka samolotowa we Francji w Pary��u, Pary�� samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

WIELKANOC W PARY��U 2019

4 dni samolotem z Warszawy, Wycieczka samolotowa we Francji w Pary��u, Pary�� samolotem

Wyżywienie: śniadanie (BB)
PROMOCJA
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Ocena oferty:
Kod oferty:
124786077
oferta w pdf
Pary�� ��� nazywany stolic�� mody i kultury, miastem zakochanych, gdzie mo��na zje���� wytworn�� kolacj��, a zarazem ���zadowoli����� si�� bagietk��, kt��ra nigdzie nie smakuje tak jak w stolicy Francji. ��aden przewodnik nie jest w stanie odda�� niesamowitego nastroju panuj��cego podczas wieczornego spaceru w mi��dzynarodowym t��umie na Champs Elysees, klimatu francuskich kawiarenek czy feerii ��wiate�� ogl��danych podczas rejsu po Sekwanie, dlatego trzeba to prze��y�� samemu podczas tegorocznej Wielkanocy!
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Pary��a ��� stolicy Francji. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny lub zwiedzanie w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie atmosfery miasta oraz jego najwa��niejszych miejsc, takich jak
- Muzeum Luwr ��� najpi��kniejszy paryski pa��ac z ogromnym Muzeum Sztuki, gdzie znajduj�� si�� najs��ynniejsze ��wiatowe dzie��a, takie jak Stela z Kodeksem Hammurabiego, Mona Lisa czy Pieta z Avinionu
- Arc du Carrousel ��� ��uk zosta�� zaprojektowany na zlecenie cesarza Napoleona, wzorowany na ��uku Konstantyna w Rzymie, upami��tniaj��cy wojskowe i dyplomatyczne zwyci��stwa Napoleona
- Ogrody Tuileries b��d��ce najwi��kszymi i najdawniejszymi ogrodami w stylu francuskim w Pary��u, kt��re w przesz��o��ci otacza��y rezydencj�� kr��l��w Francji
- Plac de la Concorde z egipskim obeliskiem oraz dwiema du��ymi fontannami - Fontanna Rzek i Fontanna M��rz, dodatkowo w naro��nikach placu znajduje si�� osiem kobiecych pos��g��w b��d��cych symbolami g����wnych miast francuskich
- Pola Elizejskie ��� reprezentacyjna aleja Pary��a z licznymi teatrami, restauracjami, kinami i ekskluzywnymi sklepami b��d��ca miejscem cz��sto odwiedzanym przez turyst��w
- ��uk Triumfalny na Placu de Gaulle'a zbudowany dla uczczenia tych, kt��rzy walczyli i polegli za Francj�� w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleo��skich
- Wyspa Cite, gdzie obok najbardziej znanych ��redniowiecznych budynk��w, takich jak Katedra Notre Dame, Sainte Chapelle, Conciergerie, mo��na zobaczy�� tak��e Palais de Justice, Hotel-Dieu, Pont-Neuf, la Prefecture oraz trzy skwery - Vert-Galant, l���Ile-de-France, Jana XIII
- Dzielnica ��aci��ska ��� uniwersytecka cz������ miasta, gdzie podziwia�� mo��na m.in. kompleks klasztorny benedyktyn��w Val-de-Grace, zamieniony po rewolucji francuskiej w szpital wojskowy, dawne opactwo Port-Royal, Kolegium Francuskie, Sorbon�� oraz Panteon
- Dzielnica Montmartre, gdzie na szczycie wzg��rza, z kt��rego roztacza si�� przepi��kny widok na stolic�� Francji, znajduje si�� s��ynna bazylika Sacre-Coeur, a poni��ej pierwszy ko��ci���� ��elbetowy Saint Jean de Montmartre, mo��na tu zajrze�� tak��e na najs��ynniejszy paryski pchli targ i targowisko ksi��garzy
- Plac Trocadero, nazwany tak na pami��tk�� wygranej bitwy pod Trocadero w Hiszpanii, przy kt��rym na wzg��rzu znajduje si�� Palais de Chaillot, gdzie zosta��a podpisana w 1948 r. mi��dzynarodowa Deklaracja Praw Cz��owieka
- Wie��a Eiffla ��� symbol Pary��a, jest magnesem, kt��ry od pocz��tku swojego istnienia przyci��ga do siebie miliony turyst��w z ca��ego globu
- Pola Marsowe, na kt��rych w przesz��o��ci odbywa��y si�� ��wiczenia wojskowe, p����niej wydarzenia rewolucyjne, pr��by lot��w balonem oraz wystawy ��wiatowe, kt��rych g����wn�� atrakcj�� by��a wie��a Eiffla
- Opera Garnier ��� arcydzie��o architektury i najwi��kszy budynek opery w Europie
- Plac Vendome b��d��cy symbolem ducha i stylu paryskiego, gdzie Napoleon po��lubi�� J��zefin��, a w jednej z kamienic zmar�� Fryderyk Chopin��d��cy symbolem ducha i stylu paryskiego, gdzie Napoleon po��lubi�� J��zefin��, a w jednej z kamienic zmar�� Fryderyk Chopin
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania francuskich potraw, takich jak bouillabaisse, brandada, ratatouille , czy tarta tartin oraz suflet i creme brulee oraz skosztowania s��ynnych francuskich win, calvados, czy oryginalnego szampana(p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
W Pary��u znajduje si�� tak��e wiele innych ciekawych atrakcji, z kt��rych mo��na skorzysta�� fakultatywnie w zale��no��ci od czasu wolnego:

- Polowanie na jajka - w wielkanocn�� niedziel�� w parku Buttes Chaumont w Pary��u(wej��cie od Place Armand Carrel), znalezione jajka b��dzie mo��na wymieni�� na czekolad�� lub inne ��akocie
- W Bercy-Villages - podczas weekendu b��dzie mo��na spr��bowa�� fondue z czekolady oraz wzi���� udzia�� w warsztatach produkowania i dekoracji smako��yk��w z czekolady (konieczna wcze��niejsza rezerwacja)
- Bazylika Saint-Denis - imponuj��ca gotycka bazylika z przepi��knym wn��trzem przepe��nionym zabytkowymi pos��gami i sarkofagami, b��d��ca miejscem poch��wku niemal wszystkich kr��l��w francuskich m.in. Ludwika XVI i Marii Antoniny (ok. 8 euro/os.)
- Museum d���Orsay, gdzie znajduj�� si�� zbiory zawieraj��ce g����wnie sztuk�� francusk�� m��odsz�� od tej prezentowanej w Luwrze, ale starsz�� od zbior��w Centre Georges Pompidou (ok. 15 euro/os.)
- Rejs statkiem spacerowym po Sekwanie - ��wietna okazja do podziwiania zabytk��w i blasku ��wiate�� miasta z zupe��nie innej perspektywy (ok. 14 euro/os.)
- Katakumby Pary��a - ci��gn��ce si�� kilometrami podziemne korytarze, pe��ne szcz��tk��w ludzkich, gdzie Victor Hugo umie��ci�� akcj�� ���N��dznik��w���, a w czasie II wojny ��wiatowej spotykali si�� cz��onkowie francuskiego ruchu oporu (ok. 16 euro/os.)
- Shakespeare and Company Bookstore - wizyta w ma��ej, magicznej ksi��garni jak z bajek, gdzie obok najr����niejszych ksi����ek znajdziemy pi��tro, gdzie znajduje si�� mini czytelnia, pianino oraz wygodne miejsca, aby usi������ i ch��on���� atmosfer�� ��wi��tyni czytelnictwa (p��atne indywidualnie wg zakup��w)
- Centre Pompidou - budynek, w kt��rym mie��ci si�� m.in. muzeum sztuki wsp����czesnej, z dzie��ami artyst��w reprezentuj��cych g����wnie surrealizm, kubizm, ekspresjonizm i fowizm, a nowoczesny wygl��d budynku pobudza wyobra��ni�� ka��dego zwiedzaj��cego (ok. 14 euro/os.)
- Stade de France - podczas wizyty mo��na ��ledzi�� tras��, jak�� przemierzaj�� najwi��ksi sportowcy, poczu�� atmosfer�� szatni, przej���� tunel prowadz��cy na muraw��, zamkn���� oczy i poczu�� emocje najwi��kszych wydarze�� sportowych (ok. 15 euro/os.)
Wieczorami proponujemy s��ynne paryskie rozrywki, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha tego miasta:
- Kabarety Pary��a - s��ynne ���Moulin Rouge���, ���Lido���, kt��re ol��niewaj�� i zachwycaj��, pe��ne przepychu rewie, pi��kne stroje, taniec i muzyka (od 70 euro/os.)
- Wiecz��r francuski - kolacja francuska z��o��ona z kilku tradycyjnych da�� podawanych przy akompaniamencie muzyki regionalnej (od 45 euro /os.) (min. 10 os��b)
- Kolacja na Wie��y Eiffla - niezwykle miejsce na romantyczny wiecz��r, z zapieraj��cym dech w piersiach widokiem na wieczorny Pary�� (od 90 euro/os.)
- Hard Rock Caffe, gdzie mo��na zatrzyma�� si�� na pyszny posi��ek, orze��wiaj��cy koktajl, wyj��tkowe zakupy czy niezapomniane wydarzenie na ��ywo (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
Dzie�� 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* po��o��one w pobli��u ��rodk��w komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odleg��o��ci kilku przystank��w od najwi��kszych atrakcji Pary��a. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania kontynentalne
Hotele 3* np. Ibis Sud Stade de France, Campanile Bobigny
Zakwaterowanie opcjonalne (na zapytanie):
Hotele 4* i 5* dla os��b, kt��re wyj��tkowo ceni�� sobie komfort i wysoki standard noclegu. Po��o��one blisko komunikacji miejskiej/podmiejskiej w odleg��o��ci kilku przystank��w od najwi��kszych atrakcji Pary��a. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone, dobrze wyposa��one i zadbane pokoje 2 osobowe (mo��liwo���� dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania w formie bufetu
Dop��ata Hotele 4* +850z��/os
Dop��ata Hotele 5* +1.700z��/os
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Pary��u.
- Transfery z/na lotnisko s�� realizowane busem/autokarem lub komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk�� w zale��no��ci od ilo��ci os��b, natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Pary��a w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

19.04-22.04.2019

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2590 PLN 2390 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 1990 PLN 1790 PLN 300 PLN 100 PLN 1870 PLN 1670 PLN Sprawdź
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Promocje ograniczone ilością miejsc.

Zniżki i dopłaty

ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego 20 kg : Dopłata 210 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 ��niadania
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 130 ��� 140 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, op��at�� za podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (600 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.