w naszej ofercie: 14109 imprez, 3705 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Wielkanoc W Rzymie 2019 - 4 dni samolotem z Wroc��awia, Wycieczka samolotowa do W��och do Rzymu, Rzym samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

WIELKANOC W RZYMIE 2019

4 dni samolotem z Wroc��awia, Wycieczka samolotowa do W��och do Rzymu, Rzym samolotem

Wyżywienie: śniadanie (BB)
PROMOCJA
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Ocena oferty:
Kod oferty:
124788485
oferta w pdf
Rzym to miasto, do kt��rego przez ca��e wieki prowadzi��y wszystkie drogi. Niemal wszystkie ulice i zau��ki starego Rzymu przemawiaj�� do nas histori��. Architektoniczne dzie��a powstawa��y tu na przestrzeni setek wiek��w ��� od republiki, a�� do czas��w wsp����czesnych by��y starannie tworzone przez najwi��kszych artyst��w historii. Dzi�� Rzym to nowoczesne, t��tni��ce ��yciem, niezasypiaj��ce miasto. Wsp����czesno���� miesza si�� z tradycj�� i histori�� w niespotykanych nigdzie indziej proporcjach. Zwiedzanie Rzymu to niezapomniana przygoda, kt��r�� proponujemy prze��y�� tej Wielkanocy - pono�� jedno ��ycie cz��owieka nie wystarczy, by pozna�� w��osk�� stolic�� w ca��o��ci.
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Rzymu ��� stolicy W��och. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na korzystanie z lokalnych atrakcji w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie atmosfery miasta oraz jego najwa��niejszych miejsc, takich jak
- Koloseum ��� symbol Wiecznego Miasta, jeden z cud��w ��wiata staro��ytnego, miejsce, w kt��rym niegdy�� odbywa��y si�� igrzyska, wyst��py cyrkowe i teatralne oraz walki gladiator��w
- Wielkosobotnia uroczysta Msza w Bazylice Santa Maria Maggiore ��� uroczysto���� adoracji Jezusa Chrystusa, po����czona z niesamowit�� opraw�� muzyczn�� z udzia��em ch��r��w i solist��w
- Plac i Bazylika ��w. Piotra ��� najwa��niejsze miejsce dla wszystkich katolik��w, gdzie proponujemy uda�� si�� w Niedziel�� Wielkanocn�� na uroczyst�� Msz�� z or��dziem ''Urbi et orbi'' papie��a Franciszka
- Gr��b Jana Paw��a II ��� papie��a Polaka
- Kaplica Syksty��ska, gdzie podczas konklawe wybierany jest nast��pca ��w. Piotra
- ��uk Konstantyna Wielkiego, kt��ry jest ostatnim wzniesionym ��ukiem triumfalnym staro��ytnego Rzymu, wybudowanym dla uhonorowania zwyci��stwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem
- Forum Romanum ��� antyczne centrum spotka�� towarzyskich i politycznych Rzymian
- Plac Wenecki z zachwycaj��cym O��tarzem Ojczyzny
- Kapitol ��� najwa��niejsze z siedmiu wzg��rz Rzymu, kt��re w czasach antycznych by��o g����wnym miejscem kultu
- Fontanna di Trevi, kt��rej s��ynne na ca��y ��wiat pi��kno by��o t��em do wielu film��w czy sesji zdj��ciowych
- Panteon - najlepiej zachowana pami��tka po czasach staro��ytnych
- Piazza Navona ��� plac z fontann�� Czterech Rzek, przepe��niony ulicznymi muzykami i malarzami sprzedaj��cymi swoje obrazy
- Campo de���Fiori to najbardziej urokliwy zak��tek starego miasta, opisywany niegdy�� przez Czes��awa Mi��osza, z targiem kwiat��w, warzyw i owoc��w, a wieczorem zamieniaj��cy si�� w miejsce spotka�� turyst��w i mieszka��c��w
- Via Condotti ��� najbardziej ekskluzywna ulica Rzymu ze sklepami znanych i lubianych marek w��oskich i zagranicznych
- Schody Hiszpa��skie ��� znane z pokaz��w mody i festiwali kwiat��w, jedne z najd��u��szych i najszerszych schod��w w Europie
- Piazza del Popolo wyr����niaj��cy si�� dzi��ki egipskiemu obeliskowi, a powy��ej placu, z parku Borghese roztacza si�� zapieraj��ca dech w piersiach panorama miasta
- Kaplica Syksty��ska, gdzie podczas konklawe wybierany jest nast��pca ��w. Piotra
- Plac i Bazylika ��w. Piotra ��� najwa��niejsze miejsce dla wszystkich katolik��w oraz Gr��b Jana Paw��a II ��� papie��a Polaka
- Zamek i most ��w. Anio��a nazwany tak, aby upami��tni�� ukazanie si�� cherubina na znak ko��ca epidemii
- Spacer po dzielnicy Trastevere, czyli Zatybrzu, najstarszej cz����ci Rzymu, pe��nej brukowanych, w��skich uliczek, starych domostw poro��ni��tych bluszczem, urokliwych restauracyjek, malowniczych skwer��w oraz malutkich sal kinowych
- Wyspa Tyberyjska z Bazylik�� ��w. Bart��omieja, gdzie z��o��one s�� relikwie m��czennik��w m.in. ��w. Wojciecha
- Bocca Della Verita ��� Usta Prawdy b��d��ce wyroczni�� prawdom��wno��ci
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania w��oskich potraw, takich jak s��ynne pizze, makarony, cannelloni czy focaccia, a tak��e posmakowania wy��mienitej w��oskiej kawy oraz lokalnych win, Campari, Grappy, Martini czy Amaretto (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Ponadto Rzym oferuje szeroki wyb��r ciekawych atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie, w zale��no��ci od czasu wolnego:

- Ogr��d Zoologiczny Bioparco ��� dzia��aj��ce ju�� ponad sto lat zoo mo��na zwiedza�� spacerkiem lub z pok��adu kolejki (ok. 16 euro/os.)
- WelcomeToRome ��� fascynuj��cy i zaskakuj��cy pokaz po��wi��cony Rzymowi, podczas kt��rego mo��emy zanurzy�� si�� w 2700-letni�� histori�� Wiecznego Miasta, prowadz��c�� przez podstawowe etapy, kt��re sprawi��y, ��e Rzym sta�� si�� miastem, kt��re znamy dzisiaj. (ok. 14 euro/os.)
- Park Borghese - idealne miejsce na spacer lub piknik z widokiem na Wieczne Miasto
- Muzeum Leonardo da Vinci z rekonstrukcjami niezwyk��ych maszyn i pojazd��w lataj��cych autorstwa renesansowego mistrza (ok. 12 euro/os.)
- Time Elevator Experience Roma to ekscytuj��ca podr����, kt��ra dzi��ki technologii cyfrowo-mechanicznej i stereoskopowej, pozwala cofn���� si�� w czasie i dowiedzie�� si�� wi��cej o historii, nauce, sztuce i zwyczajach Rzymu (od 12 euro/os.)
- Rejs statkiem po Tybrze pozwalaj��cy pozna�� stolic�� W��och z zupe��nie innej, r��wnie fascynuj��cej perspektywy (ok. 18 euro/os.)
Wieczorami proponujemy s��ynne w��oskie rozrywki, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta:
- Centrale Ristotheatre ��� wy��mienita w��oska kolacja serwowana w towarzystwie wyst��p��w teatralnych, koncert��w jazzowych lub przedstawie�� kabaretowych (ok. 39 euro/os.)
- La Rosetta ��� jedna z najs��ynniejszych restauracji w mie��cie serwuj��ca m.in. wy��mienite owoce morza (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Art Cafe Roma ��� najpopularniejszy i najbardziej ekskluzywny klub, gdzie imprezy rozkr��caj�� ��wiatowej s��awy DJ-e (p��atne indywidualnie wg zam��wienia)
- Spektakl w Teatro dell' Opera lub w Teatrze Narodowym (od 40 euro/os.)
- Mecz pi��karski ��� niesamowite wra��enia dla wszystkich fan��w ligi w��oskiej(od 50 euro/os.)
Dzie�� 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* po��o��one w pobli��u ��rodk��w komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odleg��o��ci kilku przystank��w do najwi��kszych atrakcji Rzymu. Wszystkie hotele dysponuj�� wygodnymi pokojami 2- osobowymi ( z mo��liwo��ci�� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania kontynentalne
Hotele 3* np. Osimar***, Bella Vita***, Idea Nomentana***
Zakwaterowanie opcjonalne (na zapytanie):
Hotele 4* i 5* dla os��b, kt��re wyj��tkowo ceni�� sobie komfort i wysoki standard noclegu. Po��o��one blisko komunikacji miejskiej/podmiejskiej w niedalekiej odleg��o��ci od najwi��kszych atrakcji Rzymu. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie, dobrze wyposa��one i zadbane pokoje 2 osobowe (z mo��liwo��ci�� 1 dostawki) z ��azienkami, TV, telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania w formie bufetu
Dop��ata hotele 4* - dop��ata + 650z��/os.
Dop��ata hotele 5* - dop��ata + 1.250z��/os.
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Rzymie.
- Transfery z/na lotnisko s�� realizowane busem/autokarem lub komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk�� w zale��no��ci od ilo��ci os��b, natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Rzymu w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

20.04-23.04.2019

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2790 PLN 2690 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 2390 PLN 2290 PLN 300 PLN 200 PLN 2270 PLN 2170 PLN Sprawdź
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Promocje ograniczone ilością miejsc.

Zniżki i dopłaty

ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 212 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 ��niadania
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 120 ��� 140 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.